Hiểu đúng và rèn luyện kỹ năng quản lý

Kỹ năng quản lý là một khái niệm dễ nhưng chưa được hiểu đúng. Bài viết này giúp bạn phân biệt kỹ năng quản lý với kỹ năng lãnh đạo và cách rèn luyện nó.