Với ma trận của kỹ năng quản lý thời gian, bạn sẽ biết cách ưu tiên các quan việc quan trọng - khẩn cấp để công việc của bạn đạt hiệu quả cao hơn.